maria kurganova
FOOD PHOTOGRAPHER
Tel Aviv | 053 306 32 67 | maria.v.kurganova@gmail.com

food in tel aviv

Photographer Maria Kurganova
053 306 33 76 | tel aviv | maria.v.kurganova@gmail.com

food.

drinks.

interior.

contacts
Maria Kurganova
Food & Interior Photographer
Phone: +9 72 53 306 33 76
E-mail: maria.v.kurganova@gmail.com